Türkçe |  English  
 
Yüksek Lisans İş Akışları

1. Öğrenci Alım İlanı


Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.


Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.


Tezli Yüksek lisans başvuru şartları;


-Lisans diplomasına sahip olmak,


-ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almak (tezli yüksek lisans için).


Tezsiz Yüksek lisans başvuru şartları;


-Lisans diplomasına sahip olmak,

 
2. Değerlendirme


 Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:


a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.


b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.


c) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

 
3. Kesin Kayıt


Yüksek lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar.

 
4. Danışman Ataması


Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.


Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

 
5. Bilimsel Hazırlık


Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.


Konunun detayları için lütfen Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. Yönetmeliği internet sitemizden ulaşabilirsiniz.


 
6. Ders Kaydı


Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan dersler arasından, hangi dersleri alacağına danışmanları ile birlikte karar verirler. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 
7. Ders Ekleme/Çıkarma


Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

 
8. Eğitim Öğretim


Tezsiz yüksek lisans programı


Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.


Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.


Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.


Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.


Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.


Tezli yüksek lisans programı


Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.


Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.


Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.


Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.


 
9. Ders Saydırma Koşulları


Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile takip eden yarıyılda öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir ders alabilir.


Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

 
10. Tez Önerisi


Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusunuı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

 
11. Tez Çalışması


Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, ders yükümlülüğünü tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan üç teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

 
12. Yayın Koşulu


Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında tezde olan öğrencilerimiz bu şarta tabi değildir.

 
13.Tez Savunma Sınavına Girebilme Koşulu


Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.


Tez Danışmanı Yüksek lisans tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.


Yüksek lisans tez jürisi biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.


Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.


Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

 
14. Tez Savunma Sınavı


Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.


Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.


Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veyasempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.


Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir intihalin tespiti halinde enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir.

 
15.Tezin/Dönem Projesinin Enstitüye Teslimi


Tezsiz Yüksek Lisans;


Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.


Tezli Yüksek Lisans;


Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.


 
15. Mezuniyet


Tezsiz Yüksek Lisans;


Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Tezli Yüksek Lisans;


Enstitü tarafından istenilen sayıda tezini teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.


Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.


Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü