Türkçe |  English  
 
C. SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR


Soru: Yüksek lisans tez aşamasının bir süresi var mı?

Yüksek lisans tamamlama süresi azami 2 yarıyıl ek süre ile birlikte 3 yıl olup, Normal eğitim sürelerinde mezun olamayan öğrenciler (Yüksek Lisans programında 5 inci,  döneme başlayan öğrenciler) katkı payını yatırmak suretiyle öğrencilikleri devam eder ancak derse, sınava girme ve tez yazma dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami sürede mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.


Soru: Özel öğrencilikte bir dönemde aldığımız üç ders, o dönemimizin tamamen okunduğu anlamına geliyor mu? Yani lisansta Uzmanlık vb. dersleri almamız, o dönemi tekrar okumamıza neden olur mu?

Özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez


Soru: Derslere %60 katılım olduğunda atılıyor muyuz? Derslere %80 katılım zorunluluğu nasıl tespit ediliyor?  

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur. Ders tekrarı vardır. Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları ve Başarı notu aralığı nedir?

Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Ayrıca, bir dersin başarılı sayılabilmesi için genel sınav notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. 


Soru: Genel not ortalaması tutturulamadığı zaman ders sildirme ve yeni ders ekleme mümkün mü?

Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile seçmeli dersin yerine bir başka seçmeli ders almak mümkündür.


Soru: İkinci dönemde kalan ders sonucunda teze başlama konusunda sıkıntı yaşanır mı? Geç başlama ya da tezi uzatma sonucunda ne gibi durumlarla karşılaşılır?

İkinci dönemde kalan ders ile birlikte tez çalışması dersi alınamaz. Yüksek lisans için en çok 3 yıl, doktora için yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler 7 yılda programı bitirmesi gerekmektedir. Normal eğitim sürelerinde mezun olamayan öğrenciler (Yüksek Lisans programında 5 inci, Doktora programında 9 uncu döneme başlayan öğrenciler) katkı payını yatırmak suretiyle öğrenciliklerine devam eder ancak derse, sınava girme ve tez yazma dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Soru: Yüksek lisansta tez aşamasına geçmek için gereken şartlar nelerdir?

İlk 2 yarıyılda yada istenilen 2 yarıyıl ek süre ile birlikte en çok 4 yarıyılda dersleri başarı ile tamamlamak, ayrıca genel not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir.


Soru: Yüksek lisans başarı ortalamasının bu kadar yüksek olmasının amacı nedir? (Teze geçmek için 3.00 ortalama gerekli).

Üniversitemiz Enstitüsünün stratejik amaçlarından biri de öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim sunmak olup öğrencilerimizin alt yapılarının tez öncesinde yeterli düzeyde olmalarını sağlamaktır.


Soru: Aynı anda iki farklı alanda yüksek lisans yapılabilir mi?

22.09.2011 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısına göre “ Halen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerden 6111 sayılı Kanun uyarınca başka bir lisansüstü programa kayıt yaptıranların söz konusu lisansüstü programlarda aynı anda eğitime devam edebileceği” hükmü getirilmiştir.


Soru: Aynı anda iki farklı alanda yüksek lisans yapılabilir mi?

Tezsiz yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez


Soru: Sınav kağıtlarını neden göremiyoruz?

Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.


Soru: Yüksek lisans ve doktorada teze başlamak için not ortalaması kaç olmalıdır?

Genel not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir


Soru: Giremediğim sınavların yerine daha sonra “mazeret sınavı” yapılmakta mıdır?

3 tür sınav mevcuttur: Ara Sınav, Genel Sınav ve Bütünleme Sınavı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun bir mazereti olan (sağlık gibi) ve mazeretini ara sınavdan sonraki 1 hafta içerisinde bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına bildiren öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Mazeret Sınavı’na girebilirler. Mazereti bulunmayan öğrenciler yeniden sınava giremezler.

Not: Genel Sınav ve Bütünleme Sınavları için mazeret kabul edilmemektedir.


Soru: Sınava giremedim, sağlık raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Sağlık raporunuzu Anabilim Dalı Başkanlığına 1 hafta içinde ibraz etmeniz gerekmektedir.


Soru: Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Dersin öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan takip etmelisiniz.


Soru: Enstitünüzde “geçme notu” kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

 Geçme notu, Yüksek Lisans ve Doktora Programları için 65 (Altmışbeş), Teze başlanabilmesi için alınan tüm derslerin genel akademik not ortalamasının   3,00 (BB) olması gerekmektedir


Soru: Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

 Akademik Takvim’de sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı belirtilmiştir. Öğretim üyeleri, bu tarihler arasına denk düşecek bir tarihte sınavlarını yaparlar. Sınav tarihi ve saati için duyuruyu her öğretim üyesi kendi Anabilim Dalı’nda yapmaktadır.

Akademik takvim için bakınız:  http://sbe.beun.edu.tr/


Soru: Yüksek Lisans/doktora eğitimime ara verdim şuan tekrar başlamak istiyorum ne yapmalıyım?

Lisansüstü Akademik takvimde belirtilen ders alma işlemleri öncesinde Enstitümüz öğrenci işleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Tel: 0372 291 24 81


Soru: Yüksek lisans ve doktorada ders hocamızı belirleyebiliyor muyuz?

Dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.


Soru: Ortak Protokol imzalanan üniversitelerde Bülent Ecevit Üniversitesi’nde aldığımız dersler kabul ediliyor mu?

İlgili Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği  ve İlgili  Üniversiteler arasında  yapılan protokolün içeriğine bakılır.


Soru: Yüksek lisans veya doktora öğrencileri tez hocalarını kendileri belirleyebilir mi?

Tez danışmanları anabilim dallarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler çalışmak istedikleri öğretim üyelerini anabilim dalı başkanlıklarına iletebilirler.


Soru:  Yüksek lisans programında normal süreyi aştığım takdirde, yani alttan ders aldığım durumda, iki dönemlik Tez Çalışması dersini alıp vermiş olsam da, yeni kayıt döneminde de bu dersi eklemeli miyim?

Tez çalışması dersi tez tamamlanıncaya kadar kodlanmak zorundadır.


Soru: Tez Önerisi Reddedilen Öğrenci İsteği Halinde Tez Danışmanı ve Tez Konusunu Değiştirebilir mi?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.


Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü